top of page

Nasze warunki


§ 1 Zakres
Niniejsze ogólne warunki handlowe są podstawą i częścią umów sprzedaży pomiędzy:

www.radio-codes.de, Brüder-Grimm-Str. 23, 63584 Gründau oraz klienci indywidualni (konsumenci). Konsumenci w rozumieniu Regulaminu to osoby fizyczne, z którymi www.radiocodes.de nawiązuje stosunki handlowe.

§ 2 Zawarcie umowy
Wszystkie oferty z www.radio-codes.de są niewiążące. Produkty są wyłącznie cyfrowymi produktami usługowymi. Zamawiając produkt, klient składa wiążące oświadczenie, że chce dokonać zakupu zamówionej usługi zgodnie z powyższymi warunkami ze strony www.radio-codes.de. www.radio-codes.de ma prawo do przyjęcia oferty umowy zawartej w zamówieniu w ciągu dwóch tygodni od otrzymania. Odbiór można zadeklarować pisemnie lub dostarczając produkt/usługę do klienta.
Jeżeli klient zamawia towar drogą elektroniczną, www.radio-codes.de niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia nie stanowi jeszcze wiążącej akceptacji zamówienia Potwierdzenie odbioru może być połączone z deklaracją przyjęcia. W takim przypadku wszelkie już zapłacone świadczenia zostaną oczywiście niezwłocznie zwrócone klientowi. Jeżeli klient zamawia towar drogą elektroniczną, tekst umowy zostanie zapisany przez www.radio-codes.de i przesłany klientowi e-mailem wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami na żądanie.

§ 3 terminy dostawy i dostawy
Daty lub terminy dostaw, które mogą być uzgodnione jako wiążące lub niewiążące, muszą być podane na piśmie w interesie klienta. Prosimy o zrozumienie, że wszystkie terminy dostaw i/lub terminy są generalnie niewiążące, chyba że termin lub data jest wyraźnie wyznaczona i uzgodniona jako wiążąca.

§ 4 ceny i warunki płatności
O ile oferta lub potwierdzenie zamówienia nie stanowią inaczej, wszystkie nasze ceny obowiązują w siedzibie firmy www.radio-codes.de. Błędy i pominięcia z wyjątkiem wszystkich informacji o cenach i rabatach z www.radio-codes.de w Internecie, broszurach lub innych mediach reklamowych. Wszystkie oferty z www.radio-codes.de są niewiążące. Wszystkie umowy powinny być zawsze wyrażone na piśmie.
W przypadku zwłoki w płatności przez klienta, odsetki za zwłokę będą naliczane według stawki ustawowej, czyli aktualnie w wysokości 5% powyżej stawki bazowej dla konsumentów i 8 procent powyżej stawki bazowej dla klientów komercyjnych, pod warunkiem, że usługa została wykonana. przez klienta przed dokonaniem płatności. Www.radio-codes.de zastrzega sobie prawo do żądania większych szkód spowodowanych zwłoką. Klientowi przysługuje prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawnie stwierdzone, są bezsporne lub zostały przez nas uznane.
 

§ 5 Zwolnienie z odpowiedzialności
Towary sprzedawane przez www.radiocodes.de są produktami serwisowymi, jeśli nie działają, roszczenia gwarancyjne kupującego ograniczają się początkowo do prawa do późniejszego wykonania. Jeżeli wykonanie uzupełniające się nie powiedzie, klient może:
  Poproś o anulowanie umowy (odstąpienie). 

§ 6 prawo do odstąpienia od umowy
Ponieważ na stronie www.radio-codes.de oferowane są wyłącznie produkty usług cyfrowych, nie ma prawa do zwrotu. Jednak gwarancja zwrotu pieniędzy jest oferowana, jeśli to nie działa,

jest to ważne przez 20 dni od otrzymania kodu, po upływie terminu reklamacja nie jest już możliwa.  


§ 7 ochrona danych
Wszystkie dane osobowe są traktowane jako poufne, www.radio-codes.de przestrzega obowiązującego niemieckiego prawa o ochronie danych. Dane niezbędne do realizacji transakcji biznesowej są zapisywane i przekazywane podmiotom trzecim w ramach realizacji umowy, z których usług www.radio-codes.de korzysta w celu realizacji zobowiązań umownych. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy nie narusza się godnych ochrony interesów członków. W szczególności www.radio-codes.de jest uprawniona do przekazywania danych klienta stronom trzecim, o ile jest to konieczne do cesji lub pobrania roszczenia. Dane adresowe są zbierane i przetwarzane w celach marketingu wewnętrznego. Przy przetwarzaniu danych uwzględnia się interesy klientów, które zasługują na ochronę, zgodnie z przepisami ustawowymi. Klienci mogą w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu i przetwarzaniu ich danych w celach marketingowych, powiadamiając www.radio-codes.de e-mailem lub pocztą lub cofając zgodę.

www.radio-kody.de
Brothers-Grimm-Str. 23

63584 Gründau  

radiocodes@t-online.de  


§ 8 Strony internetowe i linki osób trzecich
Ta strona internetowa może zawierać linki lub odniesienia do innych stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, nad którymi www.radio-codes.de nie ma kontroli. Takie linki są podawane wyłącznie dla wygody. Dostęp do tej witryny można również uzyskać za pośrednictwem linków stron trzecich, nad którymi www.radio-codes.de nie ma kontroli. www.radio-codes.de nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących poprawności, aktualności lub kompletności jakichkolwiek informacji, które można znaleźć na takich stronach internetowych, i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia, które mogą wyniknąć z takich treści lub informacji. Włączenie zewnętrznego linku nie oznacza żadnej zgody ani rekomendacji ze strony www.radio-codes.de

§ 9 Klauzula salwatoryjna
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest niezgodne z prawem, nieskuteczne lub niewykonalne, takie postanowienie może zostać usunięte bez wpływu na praktyczność wszystkich pozostałych postanowień. www.radio-codes.de zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub usunięcia materiałów na tej stronie w dowolnym momencie.

§ 10 Prawa autorskie i prawa użytkowania

Kupujący potwierdza i zapewnia, że udostępnione przez niego radio oraz dane, szablony, obrazy, teksty, pliki itp. stanowią własność kupującego zgodnie z prawem autorskim i w związku z tym są wolne od praw osób trzecich, aby ich prawa nie zostały naruszone . Kontrola ze strony www.radio-codes.de nie ma miejsca. Jeżeli radio, szablon, plik, dane itp. nie są wolne od praw osób trzecich, klient zwalnia www.radio-codes.de z wszelkich roszczeń o odszkodowanie za roszczenia osób trzecich.


§ 11 Uwaga końcowa

Ponieważ jesteśmy przekonani do naszych produktów i chcemy mieć tylko zadowolonych klientów, zastrzegamy sobie prawo - bez uszczerbku i uznania jakichkolwiek zobowiązań prawnych - oczywiście do okazywania naszym klientom dobrej woli. Dlatego jeśli z jakiegokolwiek powodu jesteś niezadowolony z naszych produktów, jako klient zawsze możesz się z nami skontaktować, nawet jeśli upłynął termin prawny lub usterka. S. ustawy nie jest dostępny. Wtedy zdecydujemy się na to w ramach dobrej woli.
www.radio-codes.de dołoży uzasadnionych starań, aby na tej stronie internetowej zamieszczać prawidłowe i aktualne informacje, ale www.radio-codes.de nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do ich poprawności, aktualności lub kompletność. Zgadzasz się, że dostęp do informacji na tej stronie i korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko. www.radio-codes.de odrzuca wszelkie wyraźne lub dorozumiane gwarancje, w tym gwarancje zbywalności lub użyteczności. Ani www.radio-codes.de, ani strony zaangażowane w tworzenie, produkcję lub dostawę tej strony internetowej nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, w tym za szkody bezpośrednie, przypadkowe, wynikowe, pośrednie lub o charakterze karnym, wynikające z dostępu na , korzystanie z lub niemożność korzystania z tej witryny lub wynikające z błędów lub pominięć w jej treści.

bottom of page