Nasze warunki


§ 1 Zakres
Niniejsze ogólne warunki są podstawą i elementem umów sprzedaży pomiędzy:

www.radio-codes.de, Brüder-Grimm-Str. 23, 63584 Gründau i klienci indywidualni (konsumenci). Konsumentami w rozumieniu regulaminu są osoby fizyczne, z którymi www.radiocodes.de nawiązuje stosunki handlowe.

§ 2 Zawarcie umowy
Wszystkie oferty z www.radio-codes.de są niewiążące. Produkty są czysto cyfrowymi produktami usługowymi. Zamawiając produkt, klient składa wiążącą deklarację, że chce zakupić zamówioną usługę na powyższych warunkach na www.radio-codes.de. www.radio-codes.de ma prawo przyjąć ofertę umowy zawartą w zamówieniu w ciągu dwóch tygodni od otrzymania. Odbiór może być zadeklarowany na piśmie lub poprzez dostarczenie produktu / usługi do klienta.
Jeżeli klient zamawia towar drogą elektroniczną, www.radio-codes.de niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia nie stanowi jeszcze wiążącego przyjęcia zamówienia, potwierdzenie odbioru można połączyć z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia. W takim przypadku wszelkie już dostarczone świadczenia zostaną oczywiście niezwłocznie zwrócone klientowi. Jeżeli kupujący zamówi towar drogą elektroniczną, tekst umowy zostanie zapisany na www.radio-codes.de i przesłany klientowi na żądanie wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3 Dostawa i terminy dostaw
Daty lub terminy dostaw, które można uzgodnić jako wiążące lub niewiążące, należy podać na piśmie w interesie klienta. Prosimy o zrozumienie, że wszystkie daty i / lub terminy dostaw są zasadniczo niewiążące, chyba że termin lub data jest wyraźnie określona i uzgodniona jako wiążąca.

§ 4 Ceny i warunki płatności
O ile oferta lub potwierdzenie zamówienia nie stanowią inaczej, wszystkie nasze ceny obowiązują w siedzibie firmy www.radio-codes.de. Błędy i pominięcia z wyjątkiem wszystkich informacji o cenach i rabatach z www.radio-codes.de w Internecie, broszurach lub innych mediach reklamowych. Wszystkie oferty z www.radio-codes.de są niewiążące. Wszystkie umowy należy zawsze sporządzać na piśmie.
Jeśli klient zalega z płatnością, zostaną naliczone odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości, czyli obecnie pięć procent powyżej stawki podstawowej dla konsumentów i osiem procent powyżej stawki podstawowej dla klientów komercyjnych, pod warunkiem, że usługa została wykonana przez klienta przed dokonaniem płatności. Www.radio-codes.de zastrzega sobie prawo do żądania wyższych szkód spowodowanych zwłoką. Klient ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne są prawomocne, są bezsporne lub zostały przez nas uznane.

Wcześniejsze

§ 5 Zwolnienie z odpowiedzialności
Towary sprzedawane przez www.radiocodes.de są produktami serwisowymi; jeśli nie działają, roszczenia gwarancyjne kupującego są początkowo ograniczone do prawa do późniejszego wykonania. Jeżeli dodatkowe wykonanie nie powiedzie się, klient może żądać odstąpienia od umowy (odstąpienia).

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy
Ponieważ na www.radio-codes.de oferowane są wyłącznie produkty usługowe w pełni cyfrowe, nie ma prawa do zwrotu. Jeśli jednak nie zadziała, oferowana jest gwarancja zwrotu pieniędzy.


§ 7 Ochrona danych
Wszystkie dane osobowe są traktowane jako poufne, www.radio-codes.de przestrzega obowiązującego niemieckiego prawa o ochronie danych. Dane niezbędne do transakcji biznesowej są przechowywane i przekazywane stronom trzecim w ramach realizacji umowy, z których usług www.radio-codes.de korzysta w celu realizacji zobowiązań umownych. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy interesy członków zasługujące na ochronę nie zostaną naruszone. www.radio-codes.de ma w szczególności prawo do przekazywania danych klientów stronom trzecim, o ile jest to konieczne w celu cesji lub windykacji roszczenia. Dane adresowe są gromadzone i przetwarzane na potrzeby marketingu wewnętrznego. Przy przetwarzaniu danych uwzględniane są uzasadnione interesy klientów zgodnie z przepisami ustawowymi. Klienci mogą w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu i przetwarzaniu ich danych w celach marketingowych, powiadamiając www.radio-codes.de pocztą elektroniczną lub pocztą lub cofając zgodę.

www.radio-codes.de
Brothers-Grimm-Str. 23

63584 Gründau

radiocodes@t-online.de


§ 8 Strony internetowe i linki stron trzecich
Ta strona internetowa może zawierać linki lub odniesienia do innych witryn utrzymywanych przez strony trzecie, nad którymi www.radio-codes.de nie ma kontroli. Takie linki są udostępniane wyłącznie dla wygody. Dostęp do tej strony internetowej można uzyskać również za pośrednictwem linków stron trzecich, nad którymi www.radio-codes.de nie ma kontroli. www.radio-codes.de nie udziela żadnych gwarancji ani żadnych oświadczeń dotyczących poprawności, aktualności lub kompletności jakichkolwiek informacji znajdujących się na takich stronach internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia, które mogą wyniknąć z takich treści lub informacji. Włączenie linku zewnętrznego nie oznacza żadnej zgody ani rekomendacji ze strony www.radio-codes.de

§ 9 Klauzula salwatoryjna
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest niezgodne z prawem, nieskuteczne lub niewykonalne, postanowienie takie może zostać usunięte bez wpływu na wykonalność wszystkich pozostałych postanowień. www.radio-codes.de zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub usunięcia materiałów na tej stronie w dowolnym momencie.

Wcześniejsze

§ 10 Prawa autorskie i prawa użytkowania

Klient potwierdza i zapewnia, że ​​radio oraz udostępnione przez niego dane, szablony, obrazy, teksty, pliki itp. Stanowią własność klienta na mocy prawa autorskiego i tym samym są wolne od praw osób trzecich, tak aby ich prawa nie zostały naruszone. Nie ma czeku przez www.radio-codes.de. Jeśli radio, szablon, plik, dane itp. Nie są wolne od praw osób trzecich, klient zwalnia www.radio-codes.de z wszelkich roszczeń odszkodowawczych za roszczenia osób trzecich.


§ 11 Uwaga końcowa

Ponieważ jesteśmy przekonani o naszych produktach i chcemy mieć tylko zadowolonych klientów, zastrzegamy sobie oczywiście prawo - bez uprzedzeń i uznania wszelkich zobowiązań prawnych - do okazywania naszym klientom dobrej woli. Jeśli w związku z tym jesteś niezadowolony z naszych produktów, z jakiegokolwiek powodu, jako klient zawsze możesz się z nami skontaktować, nawet jeśli upłynęły terminy prawne lub wystąpiła wada. S. prawa nie jest dostępna. Wtedy zdecydujemy o tym w ramach dobrej woli.
www.radio-codes.de dołoży wszelkich starań, aby na tej stronie internetowej zamieszczać prawidłowe i aktualne informacje, ale www.radio-codes.de nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do ich poprawności, aktualności lub kompletności. Zgadzasz się, że dostęp do informacji na tej stronie i korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko. www.radio-codes.de odrzuca wszelkie wyraźne lub dorozumiane gwarancje, w tym gwarancje zbywalności lub użyteczności. Ani www.radio-codes.de, ani żadna ze stron zaangażowanych w tworzenie, produkcję lub dostarczanie tej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym za szkody bezpośrednie, przypadkowe, wynikowe, pośrednie lub karne, wynikające z dostępu w dniu, korzystania z lub niemożności korzystania z tej witryny lub wynikających z błędów lub pominięć w jej treści.